Sifat-Sifat Mahmudah

Senarai Nilai-Nilai Murni/ Sifat-Sifat Mahmudah

1.0 HIKMAH

Berpengetahuan luas dan bijaksana bertindak berlandaskan Al-Quran, Al-Sunnah dan

alam Syahadah’ serta dapat memberi alasan yang munasabah dan bukti yang sesuai.

1.1 Rasional

Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata, mampu membuat pertimbangan,

keputusan dan tindakan dengan cepat dan tepat berlandaskan ilmu naqli dan aqli.

1.2 Celik akal

Pintar, cerdas dan berkemampuan memahami serta manaakul sesuatu dengan cepat dan

tepat.

1.3 Maarifah

Pengetahuan yakin dan pengalaman yang membolehkan sesaorang menjelas dan

mengamalkan prinsip dan asas-asas Islam.

1.4 Bercakap benar

Melahirkan kata-kata yang bernas, betul, dan jitu serta bertepatan dengan prinsip-prinsip

Islam secara berhikmah untuk faedah semua.

1.5 Menegakkan kebenaran

Yakin dan berpegang teguh kepada kebenaran serta sentiasa menegakkan kebenaran

dengan hikmah.

1.6 Kesyukuran

Perasaan, ucapan dan perlakuan yang dilahirkan dengan ikhlas terhadap segala nikmat

kurniaan Allah S.W.T, sabar dan redha menerima ketentuan dan dugaanNya’ serta

berterima kasih terhadap sumbangan dan khidmat bakti yang diperolehi.

1.7 Takutkan Allah S.W.T.

Perasaan takut dan kagum akan kehebatan Allah S.W.T. yang mendorong sesaorang

melakukan ketaatan dan meninggalkan larangannya.

1.8 Kerajinan

Usaha berterusan dengan penuh semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan

daya usaha dalam melakukan sesuatu perkara untuk mencapai kecemerlangan.

1.9 Prihatin

Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat, menyedari masalah masyarakatk dan

sedia berusaha menyelesaikannya.

1.10 Berketerampilan

Mempunyai kemahiran yang menyeluruh dalam berbagai-bagai bidang khasnya

kebolehan berfikir, kemahiran belajar dan merekacipta.

2.0 ‘ADAALAH

Keadaan di mana sesuatu perkara itu diletakkan di tempatnya yang sebenar mengikut

syariah Islamiah.

2.1 Kasih sayang

Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam serta berkekalan, lahir daripada hati

yang rela terhadap sesuatu berteraskan prinsip Islam.

2.2 Silaturrahim

Jalinan persaudaraan menghubungkan kaksih sayang berdasarkan pertalian nasab,

musaharah, keagamaan, kejiranan dan kemanusiaan.

2.3 Berterima kasih

Pengiktirafan, penghargaan dan ganjaran yang diberikan sebagai mengenang dan

membalas sesuatu sumbangan dan jasa.

2.4 Baik pertimbangan

Membuat pertimbangan yang wajar untuk menghasilkan keputusan saksama serta tidak

menimbulkan sebarang penyesalan dan ungkitan.

2.5 Toleransi

Sanggup bertolak ansur, sabar dan dapat mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya

perselisehan dan pertelingkahan.

2.6 Saling bermaafan

Sanggup meminta dan memberi maaf bahkan membalas keburukan dengan kebaikan.

2.7 Bermarwah

Menghiasi diri dengan budipekerti yang mulia melalui tuturkata’ tingkah laku, pakaian

dan pergaulan.

2.8 Ibadah

Mengabdikan diri kepada Allah S.W.T dengan cara menjunjung segala perintah dan

menjauhi laranganNya.

2.9 Sensitif kepada kezaliman

Sanggup tampil membela makhluk yang dihina, teraniaya dan dizalimi.

2.10 Kejujuran

Sikap dan perlakuan yang menunjukkan niat yang baik, amanah dan ikhlas tanpa

mengharapkan sebarang balasan.

2.11 Kerjasama

Usaha yang baik dan membina yang dilakukan oleh individu pada peringkat keluarga,

komuniti dan masyarakat untuk menegakkan yang maaruf dan mencegah yang mungkar.

2.12 Semangat bermasyarakat

Kesediaan melakukan sesuatu dengan semangat kekitaan untuk kepentingan bersama

bagi mewujudkakn keharmonian hidup bermasyarakat.

2.13 Bermuafakat

Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu pekerjaan yang baik.

3.0 IFFAH

Mengawal nafsu daripada perkara-perkara yang haram dan syubhah, supaya ianya

terdidik ke arah melaksanakan perkara-perkara yang ma’arof serta sentiasa tunduk kepada

petunjuk akal dan syarak.

3.1 Malu

Perasaan ‘aib, hina dan rendah diri kepada Allah S.W.T., manusia dan diri sendiri kerana

membuat sesuatu yang keji dan dilarang Allah.

3.2 Kesopanan

Bersikap tenang, berbudi bahasa, berbudi pekerti dan bersopan santun dalam pergaulan.

3.3 Sabah

Tenang, tabah, redha dan ikhlas dalam menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan serta

sentiasa berusaha mengatasinya.

3.4 Baik hati

Sentiasa mengambil berat tentang kebajikan orang lain dan memahami perasaan mereka

secara tulus ikhlas dan ihsan.

3.5 Murah hati

Sedia memberi bantuan seca ikhlas dan ihsan kepada mereka yang memerlukan sama ada

dalam bentuk kebendaan dan sokongan moral.

3.6 Kebebasan

Merasa tidak terkongkong melakukan sesuatu dengan penuh tanggungjawab berdasarkan

peraturan syarak, norma masyarakat dan undang-undang negara.

3.7 Qana’ah

Redha dengan ketentuan Allah S.W.T., tenang menghadapi cabaran, sentiasa berusaha,

dan tidak mudah berputus asa.

3.8 Berdisplin

Mengenal diri dengan cara menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang

telah ditentukan tanpa mengira di mana ia berada.

3.9 Daya usaha

Berusaha untuk menyempurnakan diri dengan penuh azam dan semangat inisiatif, keriatif

dan inovatif berlandaskan petunjuk Allah S.W.T.

3.10 Sejahtera

Jiwa yang tenteram dan tenang serta tidak menyakiti orang lain hasil daripada keupayaan

mengawal hawa nafsu.

3.11 Wara’

Menjauhkan diri daripada perkara-perkara syubhah, haram dan beriltizam melakukan

kerja-kerja yang baik.

3.12 Wasatiyah

Sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam

pemikirian, peraturan atau perlakuan supaya sesuai dengan agama, norma dan nilai

masyarakat.

3.13 Kebersihan

Menjaga kebersihan rohani, jasmani dan mental serta alam sekitar bagi menjamin

kesejahteraan hidup.

a. Kebersihan diri

Kebersihan diri dan tubuh badan daripada hadas, kekotoran dan najis untuk menjamin

kesejahteraan hidup dan amal ibadat diterima Allah S.W.T.

b. Kebersihan persekitaran

Memelihara alam sekeliling supaya rapi dan bebas daripada kekotoran dan pencemaran.

c. Kebersihan mental

Pertuturan dan perlakuan yang terpuji yang perlu diamalkan oleh seseorang dalam

hubungannya dengan orang lain.

d. Kebersihan rohani

Pemikiran, pertuturan dan perlakuan serta amalan yang bersih dari sebarang kepercayaan

karut dan khurafat terhadap Allah S.W.T.

3.14 Menghargai masa

Mengisi masa secara berfaedah dengan menepati waktu dan menyegerakan sesuatu

tugasan.

a. Menepati waktu

Melakukan sesuatu tepat pada waktunya atau selaras dengan jadual yang ditetapkan.

b. Bijak mengurus masa

Tahu menyusun kerja mengikut keutamaan dan keperluan serta melaksanakannya dengan

cepat dan tepat.

3.15 Dedikasi

Berminat dan rela mengorbankkan masa dan tenaga dalam melakukan sesuatu perkara

yang berfaedah.

4.0 SYAJAAH

Sanggup berjuang dengan penuh kesabaran mempertahankan agama, diri, akal,

keturunan, harta benda, negara, maarwah dengan kekuatan fikiran, harta benda, tenaga

dan jiwa.

4.1 Berjiwa besar

Sentiasa meningkatkan kebolehan diri, berwawasan, sanggup menghadapi resiko dan

bersedia memikul tanggungjawab dengan tabah dan yakin.

4.2 Yakin diri

Kemampuan menghadapi dan menyelesaikan masalah serta boleh menjelaskan prinsip

dan asas-asas dalam perkara yang berkaitan dengan syariat Islam berdasarkan dalil naqli

dan aqli.

4.3 Hemah tinggi

Sentiasa bersedia melakukan segala amalan yang baik dengan penuh iltizam dan ikhlas ke

arah kecemerlangan walaupun terpaksa menghadapi rintangan.

4.4 Tetap pendirian

Meyakini kebenaran dan berpegang teguh kepadanya dalam membuat sebarang

keputusan dan tindakan.

4.5 Istiqamah

Tekal, tepat, tetap dan berterusan dalam mengerjakan sesuatu yang baik.

4.6 Berani mencuba

Berani mencuba dan sanggup melakukan sesuatu yang mencabar dengan penuh kreatif

dan inovatif yang tidak bertentangan dengan syarak.

4.7 Tahan lasak

Mempunyai ketahanan fizikal dan mental serta semangat juang yang tinggi hasil daripada

yang latihan yang intensif dan sistematik.

4.8 Berdikari

Kesanggupan dan kebolehan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain

selaras dengan peraturan dengan peraturan, undang-undang dan agama.

a. Berupaya bertindak sendiri

Sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa mengharapkan orang lain.

b. Yakin kepada diri sendiri

Percaya kepada kebolehan diri sendiri dan sanggup bertindak.

c. Nasihat menasihati

Sedia memberi dan menerima nasihat dengan ikhlas dan sabar.

4.9 Berani berjihad

Sentiasa bersedia dan sanggup berjuang untuk mempertahankan agama, negara, keluarga

dan diri serta kehormatan walaupun terpaksa mempertaruhkan nyawa daripada ancaman

musuh dan godaan syaitan.

%d bloggers like this: